ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ..

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ..

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *